top of page
Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Z dnia 15 września 2020 r.


I. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach odbywających się na terenie lub organizowanych przez Ziemiosfera, których organizatorem jest podmiot zewnętrzny lub Ziemiosfera, co każdorazowo podawane jest do wiadomości w opisie wydarzenia 

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do każdej osoby fizycznej lub firm korzystających z usług świadczonych przez Organizatora.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży oraz komunikacji po zakończeniu Usługi.

II. Słownik pojęć

 1. Organizator – Patrycja Léonard-Pawluk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ziemiosfera z siedzibą przy ul. Dmowskiego 10 a i b , 80-264 Gdańsk, o numerze NIP: 9571017458 oraz numerze REGON: 384831309;

 2. Usługa – warsztaty organizowane w siedzibie Ziemiosfery lub przez Ziemiosfera;

 3. Uczestnik – osoba, która korzysta z Usługi oferowanej przez Organizatora;

 4. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy której Uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach;

 5. Serwis internetowy – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.ziemiosfera.pl

III. Charakterystyka usługi

 1. Organizator organizuje warsztaty dla osób dorosłych oraz osobne, dedykowane warsztaty dla dzieci. Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

 2. Warsztaty odbywają się w siedzibie firmy Ziemiosfera przy ul. Dmowskiego 10 w Gdańsku lub w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. 

 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

 4. Informacje opisujące: zakres tematyczny, koszt, data i godzina rozpoczęcia, czas trwania oraz menu warsztatów umieszczane są przez Organizatora w Serwisie internetowym najpóźniej w dniu warsztatów.

 5. Warsztaty mają charakter edukacyjno-rozrywkowy. Tylko w wypadku warsztatów prowadzonych przez Patrycję Leonard-Pawluk lub Francois Leonard, Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy na dany temat oraz praktyczne przećwiczenie danej umiejętności określonych w opisie wydarzenia. W przypadku innego prowadzącego, niż wyżej wymienieni, jest on odpowiedzialny za odpowiednie przekazanie wiedzy oraz umiejętności, czyli bierze całkowitą odpowiedzialność za prowadzone przez siebie warsztaty, bezpieczeństwo osób zgromadzonych oraz ich zadowolenie. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.

 6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

 7. W ciągu 7 dni roboczych od zakończenia warsztatów Organizator je prowadzący przesyła na adres e-mail podany przez każdego Uczestnika podczas rejestracji komplet informacji/ prezentacji czy przepisów powarsztatowych, które pomogą w usystematyzowaniu wiedzy oraz/ lub powtórzeniu danego przepisu. Organizator nie odpowiada za nieotrzymanie niniejszych materiałów w sytuacji, gdy Uczestnik podał błędny adres e-mail.

 8. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym w Serwisie internetowym znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku.

IV. Zakup Usługi i formy płatności

 1. Zakup Usługi przez Uczestnika jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika szczegółów dotyczących warsztatów zaprezentowanych w Serwisie internetowym.

 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Zakup Usługi przez Uczestnika jest jednoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

 3. Uczestnik kupuje Usługę przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy w Serwisie internetowym oraz wniesienie opłaty w wysokości wskazanej dla danych warsztatów.

 4. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem platformy: Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe Organizatora.

 5. Uczestnik, który dokonał zakupu Usługi, otrzymuje potwierdzenie zapisu na warsztaty drogą mailową przez Organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę Przelewy24 - w zależności od opcji wybranej przez Uczestnika.

 6. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24.

 7. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów w Serwisie internetowym. W wyjątkowych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny warsztatów.

 8. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.

 9. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach lub wydarzeniach i obejmuje:

  1. zajęcia grupowe z prowadzącym;

  2. wszystkie artykuły niezbędne do uczestnictwa w warsztatach;chyba, że podano inaczej.

  3. możliwość korzystania ze wszystkich sprzętów niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach;

  4. przepisy przygotowywane podczas warsztatów przesłane do Uczestników mailem po warsztatach;

V. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z warsztatów, odwołanie warsztatów

 1. Usługa ma charakter usługi edukacyjno- rozrywkowej, a tym samym Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.

 2. W przypadku chęci rezygnacji należy przesłać anulację uczestnictwa na adres email: ziemiosfera@gmail.com.

 3. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach w ciągu 3 dni przed terminem warsztatów (nie wliczając dnia wydarzenia), Organizator zwraca Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę pomniejszoną o 10zł kosztów administracyjnych, w które wliczone są poniesione koszty z tytułu prowizji operatorów płatności. Zwrot płatności nastąpi na to samo konto, z którego wykonana była płatność, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji. 

 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z mniejszym wyprzedzeniem niż to opisane w zapisie V. pkt 3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za warsztaty. 

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej bądź innej tematyce lub dokonać zwrotu środków na konto Uczestnika.

 6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres ziemiosfera@gmail.pl, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez nią niniejszego Regulaminu.

VI. Zasady uczestnictwa w warsztatach

 1. Podczas warsztatów Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz obowiązujących obostrzeń dotyczących zagrożenia Covid-19.

 2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (w szczególności podejrzenie lub nosicielstwo Covid-19), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia
  Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej. Całkowita odpowiedzialność za swoje zdrowie leży po stronie uczestników.

 3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego, nieuważnego, lub lekkomyślnego postępowania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących, wykorzystywania materiałów audio-wizualnych i upubliczniania ich w administrowanych przez siebie mediach elektronicznych (www., facebook, instagram itp).

 5. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie internetowym każdorazowo przed zakupieniem Usługi.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skarg lub zastrzeżeń dotyczących oferowanej Usługi, Uczestnicy mają możliwość skontaktowania się z Organizatorem na następujące sposoby:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ziemiosfera@gmail.com

  2. telefonicznie pod numerem: +48 691933851.

 5. Reklamacje dotyczące oferowanej usługi składane są w formie pisemnej w sposób wskazany w pkt 4 lit. a. Złożone reklamacje podlegają indywidualnemu rozpoznaniu przez Organizatora poprzez analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez Uczestnika, w odniesieniu do całokształtu okoliczności sprawy.

Ideas for text presenter for video (4)-m
Ziemiosfera_full_b@2x.png
bottom of page