top of page
Regulamin sklepu internetowego

www.ziemiosfera.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady skorzystania ze Sklepu Internetowego www.ziemiosfera.pl  prowadzonego przez Patrycję Léonard-Pawluk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ziemiosfera, posługującą się numerem NIP: 9571017458 oraz numerem REGON: 384831309, z siedzibą na ul. Dmowskiego 10 a i b,  80-264 Gdańsk, powiat gdański, woj. pomorskie, adres poczty elektronicznej: ziemiosfera@gmail.com; w tym, w szczególności określa zasady składania Zamówień na Towary i ich realizacji, zapłaty za Towary, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy, postępowanie reklamacyjne, zasady rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego.

II. Informacje Ogólne

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie Zamówienia na Towary,  Umowy  Sprzedaży i Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

  1. pisemnej na adres: ul. Dmowskiego 10 a i b, 80-264 Gdańsk;

  2. osobiście w siedzibie Sklepu Internetowego (ul. Dmowskiego 10 a i b, 80-264 Gdańsk;), w dniach i godzinach otwarcia, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy;

  3. drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: ziemiosfera@gmail.com;

  4. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 691 933 851; od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 18:00 i soboty w godzinach 11:00 – 14:00, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient);

 2. Sprzedawca świadczy następujące Usługi na rzecz Klienta:

  1. umożliwianie Klientowi zawierania Umowy Sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym

  2. udostępnianie Klientowi indywidualnego Konta, pozwalające na korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego;  

 3. Niniejszy Regulamin jest jednocześnie Regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez link w Sklepie Internetowym oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

I. Słownik pojęć

 • Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowy w celu Dostawy Towaru;

 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu, inny dokument potwierdzający zakup Towaru;

 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie Internetowym formularz,  który umożliwia utworzenie Konta;

 • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie Internetowym formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia;

 • Klient – Klient będący Konsumentem lub Klient będący Przedsiębiorcą;

 • Klient będący Konsumentem –  osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnej) dokonującą ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym i zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług;

 • Klient będący Przedsiębiorcą – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług;

 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, przydzielony danemu Klientowi panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiający Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, na którym to Koncie gromadzone są dane Klienta, używane w celu identyfikacji Klienta,

 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta;

 • Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod adresem  www.ziemiosfera.pl,  za pośrednictwem której Klient może dokonywać Zamówień na Towary, zawierać Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystać z innych Usług;

  Sprzedawca – Patrycja Léonard-Pawluk prowadząca prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ziemiosfera, posługującą się numerem NIP: 9571017458 oraz numerem REGON: 384831309, z siedzibą na ul. Dmowskiego 10 a i b,  80-264 Gdańsk, powiat gdański, woj. pomorskie, adres poczty elektronicznej: ziemiosfera@gmail.com

 • Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności do spożycia oraz został legalnie wprowadzony na polski rynek;

 • Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi  przechowywanie informacji, które są do niego kierowane osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, a także które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem może być m. in. skrzynka pocztowa e-mail;

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawierania umowy włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin; 

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sklepowi Internetowemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

III. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, zaopatrzone w urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;

  2. rozdzielczość komputera lub innego urządzenia multimedialnego: minimum 1024x768 pikseli;

  3. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługującej standard HTML 5, z włączoną obsługą appletów ActiveX,  JavaScript, Java  oraz Cookies w przeglądarce, takiej jak: Internet Explorer w wersji 8.0, Google Chrome w wersji 16.0, Mozzila Firefox w wersji 10.0, Opera w wersji 12.0,  Apple Safari 5.0 lub nowszych;

  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, do korzystania z którego uprawniony jest Klient.

 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.  Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych, jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami, dobrymi obyczajami, w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich i interesy Sklepu Internetowego.

IV. Rejestracja i prowadzenie Konta 

 1. Sklep Internetowy świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenie i bezpłatne korzystanie z Konta, umożliwiającego składanie Zamówień, śledzenia historii Zamówień, sprawdzania statusu złożonych Zamówień, zapamiętywania adresów wysyłek.

 2. W celu utworzenia Konta, Klient dokonuje rejestracji po kliknięciu na stronie głównej Sklepu Internetowego na zakładkę „Logowanie”, kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”, po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego w Sklepie Internetowym (polegającym na podaniu przez Klienta prawdziwych i aktualnych danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, hasło), zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki Prywatności i po naciśnięciu przycisku „Rejestracja”.

 3. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta za pomocą podanego przy rejestracji adresu poczty e-mail oraz hasła. 

 4. Klient zobowiązany jest nie udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.  Umowa prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony. 

 5. Klient może wypowiedzieć umowę  prowadzenia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej ziemiosfera@gmail.com oświadczenia o żądaniu usunięcia Konta. W takiej sytuacji Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę takiego zgłoszenia.

 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawartej na czas nieokreślony za 7-dniowym wypowiedzeniem, w sytuacji gdy Klient dopuszcza się naruszenia Regulaminu, w tym przede wszystkim, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 7. Jeśli w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego dane adresowe, osobowe lub inne dane Klienta ulegną zmianie, Klient  jest zobowiązany do dokonania ich aktualizacji, w tym w szczególności aktualizacji danych w zakresie, w jakim niezbędne jest prawidłowe wykonanie przez Sprzedawcę Usług lub Umowy. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych wprowadzonych w ramach Rejestracji swojego Konta przez skorzystanie z opcji na nim dostępnych.

V. Warunki Zawarcia Umowy Sprzedaży

 1.  Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż Towaru. W Sklepie Internetowym zamieszczone są informacje o właściwościach Towaru oraz o jego cenie a także o terminie przydatności Towaru do spożycia. 

 3. Klient może składać Zamówienia na Towary poprzez utworzone w tym celu Konto lub złożyć zamówienie bez rejestrowania Konta za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

 4. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę. 

 5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyboru Towaru wybierając opcję zakupu 100 gramów Towaru lub poprzez kliknięcie na Towar i samodzielny wybór wagi Towaru, który Klient chce zamówić. 

 6. W celu sfinalizowania procedury składania Zamówienia Klient powinien kliknąć na ikonę „Twój Koszyk”, który przenosi go do zakładki, na której znajdują się wszystkie Towary dodane przez niego do koszyka. W zakładce „Twój Koszyk” Klient może zobaczyć jakie Towary zamówił, jaka jest waga każdego z wybranych Towarów, jaka jest łączna wartość dodanych do koszyka Towarów. Klient może kontynuować zakupy po kliknięciu na ikonę „Kontynuuj Zakupy” lub może sfinalizować Zamówienie poprzez kliknięcie ikony „Złóż Zamówienie”.  

 7. Po kliknięciu ikony „Złóż Zamówienie” Klient zostaje zobowiązany do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia, w tym do podania swoich danych osobowych, wskazania adresu i sposobu Dostawy. Klient może również wpisać dodatkowe informacje do Zamówienia. 

 8. Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednią rubrykę przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta skutkuje brakiem możliwości nabycia Towaru w Sklepie Internetowym.

 9. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, Klient poprzez kliknięcie na ikonę „Przejdź Dalej” zostaje przekierowany do zakładki podsumowującej Zamówienie, na której Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy Towaru.  W zakładce tej, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy Towaru, wskazany jest łączny koszt Zamówienia, stanowiący sumę zamówionych Towarów i kosztów Dostawy. Po kliknięciu w ikonę „Przejdź Dalej”, Klient zostaje przekierowany do zakładki, na której może dokonać wyboru sposobu płatności za Towary i Dostawę. Po wyborze metody płatności i kliknięciu na ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient może dokonać zapłaty za zamówiony przez siebie Towar.

 10. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w zakresie wyboru Towaru, sposobu dostawy Towaru, sposobu płatności, danych zawartych w Formularzu Zamówienia.

 11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w Formularzu Zamówienia lub zarejestrowany na Koncie, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

 12. W sytuacji, gdy Zamówienie będzie niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru w magazynie w ilości zamówionej przez Klienta,  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i o możliwych rozwiązaniach na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer przez niego wskazany W takiej sytuacji, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14  dni) lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia i odstąpić od Umowy, co spowoduje zwrot przez Sprzedawcę wpłaconej przez Klienta sumy pieniężnej.

VI. Ceny Towarów 

Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące formy płatności ceny oraz koszty dostawy zamówionych Towarów :

 1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) – w tym przypadku, Klient zostanie poinformowany o rachunku bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew – bezpośrednio po wybraniu możliwości zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym w wygenerowanej zakładce oraz w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail;

 2. gotówką w polskich złotych, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym (ul. Dmowskiego 10 a i b, 80-264 Gdańsk) - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zaś Towar wydany zostanie Klientowi w Sklepie stacjonarnym;

 3. płatność elektroniczna kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności PayU - obsługiwanym przez firmę PayU spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań)  - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta; Uwaga ta opcja zostanie wprowadzona w niedalekiej przyszłości.

VII. Dostawa i czas realizacji Zamówienia 

 1. Towary zamawiane w Sklepie Internetowym dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wybrany przez Klienta w Formularzu Zamówienia sposób, spośród następujących:

  1. przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

  2. odbiór osobisty w stacjonarnej siedzibie Sklepu  Internetowego przy ul. Dmowskiego 10 a i b w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 – 19 oraz w soboty w godzinach od 12:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym potwierdzeniu w wiadomości e-mail, że przesyłka jest gotowa do odbioru.

 2. Koszt dostawy szczegółowo określony jest w Formularzu Zamówienia przy składaniu przez Klienta Zamówienia na Towary;

 3. Towary są  dostarczane pod adres Klienta lub na adres osoby trzeciej, wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są w dni robocze.

 5. Zamówienia złożone w niedziele oraz dni ustawo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

 6. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji lub po wpłynięciu środków na rachunek bankowy w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym lub płatnością elektroniczną kartą kredytową  lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu PayU. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej dostawy Klientowi Towaru i zazwyczaj zamówienie jest realizowane nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych.

 7. Na czas realizacji Zamówienia składa się czas przygotowania Towaru do wysyłki. W przypadku odbioru osobistego na czas realizacji Zamówienia składa się czas przygotowania Towaru do odbioru i czas poinformowania Klienta o możliwości odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym.  

 8. Czas przygotowania do wysyłki Towaru liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę do momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej.  Czas dostawy Towaru liczony jest od momentu przekazania paczki firmie kurierskiej do chwili pozostawienia przesyłki w dyspozycji Klienta. Przez czas przygotowania towaru do wysyłki należy rozumieć skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru i przekazanie go firmie kurierskiej w celu dostawy Towaru.

 9. Czas dostawy złożonego przez Klienta Zamówienia jest uzależniony od sposobu dostawy Towaru wybranego przez Klienta w Zamówieniu, który liczony jest od dnia przekazania przez Sklep Towaru do wysyłki do chwili dostarczenia Towaru Klientowi i kształtuje się następująco:

  1. w przypadku przesyłki kurierskiej przewidywany, deklarowany przez firmę kurierską, czas dostawy to 2 dni robocze;

  2. w przypadku odbioru osobistego Klient może odebrać Towar od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 – 19 oraz w soboty w godzinach od 12:00 – 15:00 w siedzibie firmy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia po godzinie 13:00 danego dnia, Towar będzie gotowy do odbioru najwcześniej następnego dnia roboczego.

 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego w Formularzu Zamówienia adresem dostawy, Kurier podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. Jeśli Dostawca nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem dostawy, przesyłka z Towarem trafia do Punktu Obsługi Paczek, o czym Klient zostanie poinformowany awizo (SMS, e-mail lub druk) ze wskazaniem informacji o adresie punktu i godzinach jego otwarcia. W sytuacji, gdy Towar zostanie odesłany przez Dostawcę do Sklepu Internetowego, ten skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawę Towaru lub opóźnienie w jego dostawie i realizację Zamówienia wynikającą z nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, a także w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Klientem na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.

VIII. Reklamacja 

 1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych. 

 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży lub świadczeniem Usług, a także w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży i Usług, Klient może kierować w formie pisemnej na adres stacjonarny Sklepu, w formie elektronicznej na adres e-mail – ziemiosfera@gmail.com lub w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Sklepu  w godzinach jego otwarcia, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne składane przez Klienta powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko (firmę w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą), adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź w związku ze złożoną reklamacją za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru lub usługi,  opis wady, zdjęcie ukazujące wadę oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy Dowód Zakupu Towaru.

 4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient  może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu stacjonarnego (ul. Dmowskiego 10 a i b, 80-264 Gdańsk). W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostawy wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca pokrywa koszt zwrotu towaru reklamowanego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, koszt zwrotu towaru reklamowanego pokrywa Kupujący.

 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy  lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 7. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 8. Jeśli Sprzedawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

IX. Prawo odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  Klient będący Przedsiębiorcą nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu Internetowego: ziemiosfera@gmail.com   lub pocztą na adres stacjonarny Sklepu.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

 4. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w ten sam sposób płatności użyty przez Klienta będącego Konsumenta (chyba że zgodził się on na inny). 

 6. 6.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 9. W wypadku odstąpienia od Umowy, Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep Internetowy nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Każdy Klient  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie Klientowi przysługują następujące możliwości: 

  1. skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych,

  2. zwrócenie się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 

  4. pozyskanie informacji w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php dotyczących możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002,  nr 144 poz. 1204 ze zm. );

  3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 1964, nr 16 poz. 93 ze zm).

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”, a także w siedzibie Sklepu  Internetowego. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn technicznych prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na w Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Internetowej przez co najmniej 14 (czternaście) dni. Klienci, którzy mają zarejestrowane Konto Klienta o zaistniałych zmianach Regulaminu zostaną poinformowani dodatkowo poprzez przesłanie im informacji w tym przedmiocie na zarejestrowany adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w Regulaminie, nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który ma zarejestrowane Konto Klienta. Regulamin nie wiąże Klienta, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminie złoży on oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

 7. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020

 

Załącznikami do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 1)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

......................, dnia ...................... roku

(miejscowość i dzień)

Patrycja Léonard-Pawluk prowadząca 
działalność gospodarczą pod nazwą
Ziemiosfera Patrycja Léonard-Pawluk
ul.  Dmowskiego 10 a i b

80-264 Gdańsk
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWYZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,  zawartej dnia .................... roku, dotyczącej świadczenia usługi, polegającej na . ……………………………………………..............................

Ideas for text presenter for video (4)-m
Ziemiosfera_full_b@2x.png
bottom of page