top of page
Polityka prywatności

Politykę Prywatności przyjęto w dniu 17.09.2020

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

  • Administrator – Patrycja Léonard-Pawluk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZIEMIOSFERA, posługująca się numerem NIP: 9571017458 oraz numerem REGON: 384831309 z siedzibą przy ul. Dmowskiego 10 a i b,  80-264 Gdańsk, woj. pomorskie, adres poczty elektronicznej: ziemiosfera@gmail.com  numer telefonu: +48 691933851;

  • Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego

  • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Konta;

  • Klient – oznacza Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego Przedsiębiorcą, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, w szczególności, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie na Towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  • Klient będący Konsumentem – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  

  • Klient będący Przedsiębiorcą – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sklepem, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  • Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.ziemiosfera.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Sprzedawca, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowy Sprzedaży swoich Towarów lub usług drogą elektroniczną oraz świadczy inne Usługi na rzecz Klientów;

  • Sprzedawca – Patrycja Léonard-Pawluk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZIEMIOSFERA, posługujący się numerem NIP: 9571017458 oraz numerem REGON: 384831309 z siedzibą przy ul. Dmowskiego 10 a i b,  80-264 Gdańsk, w woj. pomorskim, adres poczty elektronicznej: ziemisofera@gmail.pl  numer telefonu: +48 691933851;będący stroną Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem w ramach Sklepu;

  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawierania umowy włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin. 

1. Niniejsza Polityka prywatności nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i  jej celem jest  pomoc Klientom Sklepu w rozumieniu dlaczego Administrator w ramach Sklepu Internetowego zbiera dane osobowe. 

2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez nich Sklepowi Internetowemu w ramach Rejestracji Konta, zawierania Umowy, składania Zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług w tym prowadzenia Newslettera jest Sprzedawca - Patrycja Léonard-Pawluk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZIEMIOSFERA, posługująca się numerem NIP: 9571017458 oraz numerem REGON: 384831309 z siedzibą przy ul. Dmowskiego 10 a i b,  80-264 Gdańsk.

 

3. Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie, jednak niepodanie danych w procesie Rejestracji Konta uniemożliwia ją i uniemożliwia prowadzenie Konta oraz korzystanie z  wszystkich udogodnień związanych z posiadaniem Konta Klienta, uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia na Towar/usługę i jego realizację, a niepodanie adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie przez Klienta Newslettera.

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) i b.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

5. Sklep Internetowy  realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

1)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2)    poprzez gromadzenie plików “Cookies”.

 

6. Dane osobowe są przetwarzane w ramach Sklepu Internetowego dla celu prawidłowego zawarcia, realizacji,  rozwiązania, odstąpienia  z Klientem od Umowy sprzedaży, świadczenia Usług oraz do realizacji innych celów określonych w Regulaminie, w tym do kontaktowania się z Klientem oraz, w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta – do celów marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i po uzyskaniu zgody Klienta. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody. 

 

7. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

 

8. Klient ma w każdym czasie dostęp do podanych Sklepowi Internetowemu danych i może je sprostować, poprawiać, uzupełniać, uaktualniać oraz żądać ich usunięcia.  Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może to uczynić poprzez przesłanie informacji w tym przedmiocie na adres e-mail lub pocztowy Sklepu Internetowego: ziemiosfera@gmail.com Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta i zaprzestaniem przesyłania Klientowi Newslettera.

 

9. Sprzedawca może odmówić żądania usunięcia danych osobowych na żądanie Klienta w sytuacji, gdy ten naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe KIienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Okres przetwarzania danych nie będzie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń Sprzedawcy wobec Klienta.

 

10. Dane osobowe Klienta przetwarzane są za jego zgodą dla celów marketingowych. Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych oraz handlowych, jeżeli nie wyrazi na to zgody.

 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Sklepu Internetowego, w tym w szczególności stosuje środki techniczne, które mają na celu zapobieżenie dostępu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów, tj. środków takich jak m. in. zabezpieczenie zbioru danych przed dostępem nieuprawnionych osób, stosowanie certyfikatu SSL,  szyfrowanie danych służących autoryzacji Klienta, umożliwienie dostępu do Konta po podaniu loginu i hasła.

 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

13. Przetwarzane dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

14. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Ideas for text presenter for video (4)-m
Ziemiosfera_full_b@2x.png
bottom of page